O Firmie | Oferta | Referencje | Serwis OPTIMUS | Serwis Lexmark | Cennik | Kontakt

dsekula@atasystem.com.pl

WARUNKI GWARANCJI KOMPUTERÓW OPTIMUS
 


§ 1. OPTIMUS S.A. zwany dalej Producentem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu, na który została wystawiona niniejsza gwarancja, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z określonym w instrukcji obsługi przeznaczeniem. Ewentualne wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie.

 

§ 2. Przedmiotem gwarancji jest sprzęt komputerowy ze wszystkimi podzespołami stanowiącymi jego części składowe zainstalowanymi przez Producenta i wymienionymi w tabeli Konfiguracja Podstawowa. Podzespoły zainstalowane w komputerze w trakcie jego użytkowania i wpisane do tabeli o Naprawach i Autoryzowanych Rozszerzeniach winny posiadać indywidualną gwarancję wystawioną przez Sprzedawcę.

 

§ 3. Okres, w którym obowiązuje niniejsza gwarancja jest podany na pierwszej stronie karty gwarancyjnej. Okres ten jest liczony od daty sprzedaży sprzętu wpisanej przez Sprzedawcę do karaty gwarancyjnej potwierdzonej dodatkowo dowodem zakupu, z zastrzeżeniem, że nie może on przekracza okresu obliczonego od daty produkcji podanej przez Producenta i wspazanego na stronie pierwszej.

Elementy określane jako materiały eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadaja okres żywotności eksploatacyjnej np. baterie, akumulatory, klawiatury, myszy posiadają skrócony okres gwarancji uruchomieniowej odpowiednio do 1-miesiąca od daty sprzedaży jednak nie dłuższy niż 7-miesięcy od daty produkcji.

 

§ 4. Dla zapewnienia prawidłowego działania sprzętu w okresie gwarancji, Nabywca dokona na własny koszt okresowych przeglądów oraz czyszczenia i konserwacji sprzętu w szczególności wentylatorów, napędów optycznych, napędów FDD, klawiatur, touchpadów itp. W przypadku braku używania sprzętu zaopatrzonego w akumulatory lub baterie powinny być prowadzone okresowo doładowywania trwające kilka godzin nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

§ 5. Gwarancja nie obejmuje

  • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie na własny koszt,

  • roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta wyrobu,

  • Producent dopuszcza sytuację, że na ekranie wyświetlacza LCD może znajdować się do pięciu niewłaściwie świecących pojedyńczych elementów. Stan taki nie jest wadą i producent nie będzie rozpatrywał roszczeń z tego tytułu,

  • nieprawidłowego działania podzespołów nie zainstalowanych fabrycznie w zakupionym sprzęcie,

  • wadliwego działania oprogramowania zainstalowanego w zakupionym sprzęcie, które powinno mieć dołączoną Umowę Licencyjną określającą uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i nie zamierzonych w szczególności:

  • powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji sprzętu lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez Producenta,

  • powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zalecanymi przez Producenta,

  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

§ 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub technicznej itp.

 

§ 8. W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, uniemożliwiającą prawidłową eksploatację sprzętu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt na swój koszt, do jednej z firm Autoryzowanej Sieci Serwisowej Optimus SA lub Sprzedawcy uprzednio kontaktując sie telefonicznie z Biurem Pomocy Technicznej pod numerem telefonu 0 801 111 777 gdzie otrzyma informacje na temat możliwości dokonania naprawy gwarancyjnej.

 

§ 9. Warunkiem przyjęcia reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną tj. zawierającą we wszystkich wymagających miejscach datę sprzedaży, podpis Sprzedawcy, pieczęć firmową Sprzedawcy oraz podpis Nabywcy. Dodatkowo do karty gwarancyjnej powinien być dołączony oryginał dowodu zakupu sprzętu, z wyraźną datą jego zakupu. Za nieprawidłowe wypełnienie karty gwarancyjnej przez Sprzedawcę Producent nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej Producent może pomóc w uzyskaniu duplikatu dokumentu. Duplikat karty gwarancyjnej uwzględnia tylko i wyłacznie konfigurację fabryczną komputera i nie zawiera późniejszych zmian konfiguracyjnych. Koszt wydania duplikatu karty gwarancyjnej ponosi Nabywca. Zgłoszenia informacji o konieczności wystawienia zastępczej karty należy dokonać pod numerem: 0 801 111 777.

 

§ 10. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu poniesie reklamujący.

 

§ 11. Sprzedawca zapewnia możliwie krótki termin naprawy sprzętu, nie przekraczający 14-dni roboczych. Termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni roboczych w przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

 

§ 12. W przypadku naprawy wyrobu poprzez dokonanie wymiany niesprawnego podzespołu na podzespół wolny od wad o innych numerach seryjnych niż uszkodzony okres gwarancyjny na wymieniony podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego wyrobu przedłużonego o czas przebywania w serwisie jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od daty jego wymiany.

W przypadku wykonania naprawy wyrobu poprzez dokonanie skutecznej naprawy niesprawnego podzespołu o tych samych numerach seryjnych okres gwarancyjny na wymieniony podzespół jest kontynuacją okresu gwarancyjnego wyrobu przedłużony o czas przebywania w serwisie. Wymienione przez Gwaranta podzespoły oraz wyroby stają się jego własnością.

 

§ 13. W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, Producent może wymienić sprzęt na wolny od wad lub zwrócić Nabywcy uiszczoną w dniu zakupu cenę.

 

§ 14. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu, Nabywca ponosi koszt naprawy bądź wymiany uszkodzonych podzespołów wynikających z przyczyn, za które Producent nie ponosi odpowiedzialności, a także w przypadku stwierdzenia braku fabrycznie montowanych podzespołów.

 

Nabywca traci gwarancję w przypadku:

  • dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy sprzętu przez nieupoważnione osoby,

  • naruszenia plomb umieszczonych na sprzęcie lub podzespołów wchodzących w jego skład.

§ 15. W przypadku oprogramowania obowiązują warunku Umowy Licencyjnej. Kupujący akceptuje te warunki poprzez otwarcie zapieczętowanego pakietu dystrybucyjnego. Pakiet otwarty nie podlega zwrotowi.

 

§ 16. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach pamięci i zaleca Nabywcy wykonanie odpowiednich "kopii bezpieczeństwa".

 

§ 17. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, jeżeli wynika on z niewłaściwego posługiwania się sprzętem.

 

§ 18. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy kodeksu Cywilnego.

 

§ 19. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego oraz rozszerzenia świadczeń usługowych o dodatkowe opcje przy zakupie rozszerzonych pakietów serwisowych. Decyzję o nabyciu rozszerzonych pakietów serwisowych Nabywca musi podjąć do 14 dni od daty zakupu komputera. Wszelkich informacji na ten temat udziela infolinia techniczna Optimus S.A. pod numerem telefonu: 0 801 111 777.

 

§ 20. Niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.