O Firmie | Oferta | Referencje | Serwis OPTIMUS | Serwis Lexmark | Cennik | Kontakt

dsekula@atasystem.com.pl

WARUNKI GWARANCJI DRUKAREK LEXMARK

 


    Lexmark International Polska Sp. z.o.o. ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków gwarantuje kupującemu będącemu pierwotnym użytkownikiem końcowym oraz dowolnej osobie, której Produkt zostanie dany lub sprzedany w okresie gwarancyjnym wraz z oryginalnym dowodem zakupu (dalej, "użytkownik"), że produkt został wytworzony z części nowych lub odpowiadającym nowym części używanych, jest zgodny z opublikowanymi specyfikacjami Lexmark gwarantuje także, że w określonym zakresie udzieli użytkownikowi Pomocy Technicznej.

Niniejsza ograniczona Gwarancja Lexmark stanowi uzupełnienie wszelkich przewidzianych prawm Rękojmi, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi od sprzedającego zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Przez okres 1 (jednego) roku od daty zakupu, Lexmark lub krajowy przedstawiciel Lexmark (dalej, "Lexmark") będzie świadczył usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego.

Lexmark nie gwarantuje, że Produkt będzie działał w sposób nieprzerwany i bezawaryjny.

W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji, Lexmark a) zapewni kupującemu pomoc techniczną przy ustaleniu, czy Produkt jest wadliwy, a jeżeli tak - dlaczego; oraz b) naprawi lub wymieni Produkt, który okaże się wadliwy albo przestanie działać,  z podanymi w niniejszej Gwarancji wyjątkami.

okres Gwarancji dla Produktów, Oryginalnych Tonerów oraz Oryginalnego tuszu do Drukarek Atramentowych wysyłanych razem z Produktami jest następujący:

Dla Produktów (Obejmujących drukarki laserowe, atramentowe, igłowe oraz wielofunkcyjne Produkty drukujące) - 1 (jeden) rok od daty zakupu.

Okres używania tonerów. Okres używania liczy się od daty zakupu do momentu, gdy zapas oryginalnego tonera umieszczony w kasecie (cartridge'u) przez Lexmark zmniejszy się na tyle, że toner przestanie działać.

Dla tuszu do drukarek atramentowych: 90 (dziewięćdziesiąt) dni od daty zakupu.

Niniejsza Gwarancja Lexmark nie dotyczy oprogramowania, środków do drukowania ani innych akcesoriów przesłanych razem z Produktem.

Oprogramowanie, środki do drukowania oraz inne akcesoria dystrybuowane przez Lexmark w ramach zakupu Produktu lub pakietu są objęte gwarancją określoną w dokumentacji, umowie licencyjnej końcowego użytkownika lub na opakowaniu.

Usługi w ramach Serwisu Gwarancyjnego i Pomocy Technicznej będą świadczone przez przedstawicieli do spraw pomocy technicznej, z którymi można się konstaktować telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub stron internetowych wymienionych poniżej.

W celu korzystania z Serwisu Gwarancyjnego lub Pomocy Technicznej, użytkownik musi podać numer seryjny, datę i miejsce zakupu, jeżeli zostanie o to poproszony. Lexmark zastrzega sobie prawo zażądania oryginalnego dowodu sprzedaży oraz prawidłowo wypełnionego (tzn. zawierającego nazwę produktu, numer seryjny, datę sprzedaży i pieczęć sprzedawcy) niniejszego dokumentu. Bez takich informacji Produkt może zostać uznany za "Niepodlegający Gwarancji", w związku z czym wszelakie usługi będą świadczonie wyłącznie odpłatnie, według aktualnych w danym momencie stawek za usługi serwisowe lub pomoc techniczną. Przy wykonywaniu usług w ramach Serwisu Gwarancyjnego, Lexmark będzie najpierw próbował ustalić i usunąć przyczynę wadliwego funkcjonowania lub zaprzestania funkcjonowania Produktu telefonicznie, za pośrednictwem Internetu lub faksu. Lexmark naprawi lub wymieni wadliwy albo niesprawny Produkt poprzez dostarczenie nowego Produktu albo Produktu zamiennego po renowacji. Przedstawiciele Lexmark do spraw pomocy technicznej udzielą instrukcji dotyczących naprawy lub wymiany wadliwych albo niesprawnych Produktów. W zależności od Produktu, Produkt będzie trzeba wysłać bądź do punktu sprzedaży, bądź do innego wskazanego miejsca. Kosztami może być obciążony użytkownik. W celu ewentualnego wykorzystania w okresie gwarancyjnym, należy zachować oryginalne opakowanie. Wszystkie wymienione części oraz Produkty zastąpione innymi w ramach serwisu Gwarancyjnego stają się własnością Lexmark. Fakt dostarczenia Produktu zamiennego nie przedłuża okresu gwarancyjnego.

W razie wymiany Produkt zamienny nie jest dostarczany z towarzyszącymi materiałami zaopatrzeniowymi, kablami czy innymi produktami opcjonalnymi.

Wszystkie te rzeczy należy usunąć z wadliwego Produktu oraz używać w Produkcie zamienionym.

Serwis gwarancyjny nie obejmuje napraw ani wymiany Produktów, wynikających z:

Modyfikacji Produktów lub ich urządzeń dodatkowych, przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia, przepięć elektrycznych, w tym błyskawic, zużycia większego niż przwidywane w specyfikacjach Lexmark, otoczenia operacyjnego nie mieszczącego się w granicach określonych w specyfikacjach technicznych Lexmark dotyczących temperatury, powietrza czy wilgotności, względnie konserwacji czy naprawny przez podmioty nie będące autoryzowanymi Serwisami Lexmark, a także użycia przez użytkownika lub stronę trzecią materiałów eksploatacyjnych, innych niż pierwotnie przysłane lub zamienne materiały Lexmark. Serwis Gwarancyjny nie obejmuje Tonerów ani Tuszów do Drukarki Atramentowej, napełnionych przez użytkownika albo stronę trzecią lub niesprawnych z  powodu przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego uzycia.

Serwis Gwarancyjny nie obejmuje zalecanych prac konserwacyjnych w tym okresowego czyszczenia produktu.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia usterki, przekazania produktu serwisowi Lexmarka i przedstawienia dokumentów uprawniających  do naprawy gwarancyjnej. Jeżeli usunięcie z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy lub sprowadzenia niedostępnych w kraju części zamiennych, termin ten ulegnie stosownemu przdłużeniu, przy czym serwis Lexmarka dołoży wszelkich starań, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.

W celu utrzymania optymalnej efektywności, niektóre Produkty drukujące mogą wymagać zastosowania zestawów konserwacyjnych po wykonaniu określonej liczby wydruków. Informacje na ten temat zawarte są w odpowiednich specyfikacjach Produktu u materiałach instalacyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zakupu i instalacji zestawów konserwacyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także interwencji Serwisantów wynikających bezpośrednio z faku, że użytkownik nie użył zalecanego zestawu konserwacyjnego.

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych i zainstalowanych w niżej wymienionych krajach i jest udzielana przez podmiot zależny lub oddział Lexmark w każdym z tych krajów:

Francja (z wyłaczeniem DOM TOM), Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Portugalia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Polska.

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI JEST WYŁĄCZNĄ GWARANCJĄ. WSZELKIE INNE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO WYKORZYSTANIA W OKREŚLONYM CELU, ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH WSPOMNIANE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB INNE UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO PRZYSŁUGUJĄ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA). NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI PRODUKTÓW Z UMOWĄ. PO UPŁYWIE OKRESU GWARANCYJNEGO NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE, WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jedynym środkiem zaradczym przysługującym kupującemu w przypadku lub zaprzestania funkcjonowania Produktu jest serwis Gwarancyjny określony powyżej. Nawet w razie Naruszenia niniejszej umowy Gwarancji, jedyna i wyłączna Odpowiedzialność Lexmark za rzeczywiste szkody jakiegokolwiek rodzaju ograniczenia się do ceny zapłaconej za Produkt, jego naprawę lub wymianę. Ninejsze ograniczenie odpowiedzialności za rzeczywiste szkody nie dotyczy uszkodzenia ciała ani szkody na majątku, za które Lexmark jest odpowiedzialny w świetle prawa. W żadnym przypadku Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, czy też szkody uboczne lub wtórne, nawet w przypadku, gdy został zawiadomiony o możliwości ich wystąpienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze przez Biuro Pomocy Technicznej pod nr. telefonu (012)2901405. Przed kontaktem prosimy przejrzeć odpowiednie rozdziały Podręcznkika Użytkownika produktu oraz uzywanych aplikacji. Podręcznik użytkownika produktu może być dostarczany w formie drukowanej lub w formie elektronicznej.